Advisering


Onteigening:
Artikel 14 van onze Grondwet luidt: “Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling”. Het voorgaande citaat uit onze Grondwet houdt in dat als u te maken krijgt met een gedwongen eigendomsontneming door de overheid, dat dit alleen kan als u na deze ontneming zonder schade achterblijft. Dit betekent dat alle materiële schade voor vergoeding in aanmerking komt, dus ook de vergoeding voor de bijstand van een deskundige. Kortom ik ben u graag van dienst!

Planschade:
Om uiteenlopende redenen kunt u worden geconfronteerd met een situatie die uw woongenot of uw bedrijfsactiviteiten belemmerd. Als deze situatie is ontstaan door een bestemmingsplan of een ander planologisch besluit, heeft u mogelijk recht op een vergoeding van dit nadeel in de vorm van planschade. Bij het verhalen van de planschade sta ik u graag bij.

Dit geldt ook overigens ook voor gemeenten en projectontwikkelaars met betrekking tot het uitvoeren van planschaderisicoanalyses c.q. het schrijven van een deskundigenrapport.

Nadeelcompensatie:
Hieronder wordt verstaan een schade die door rechtmatig overheidsoptreden wordt veroorzaakt. Te denken valt aan de afsluiting van een weg, brug of kanaal waardoor een bedrijf wordt geschaad in zijn bereikbaarheid. Ik adviseer u graag over deze materie.

Erfpacht:
Het kan zijn dat u met een recht van erfpacht wordt geconfronteerd. In het verleden is namelijk vaak grond in erfpacht uitgegeven. Dit houdt kort gezegd in dat grond eigendom blijft van de grondeigenaar en dat de gebruiker van de grond canon betaald. Het verschil met huur is hoofdzakelijk gelegen in het feit dat huur een persoonlijk recht is en erfpacht een zakelijk recht. Omdat het vaak oude contracten betreft en het een complexe materie is, doet u er goed aan in een dergelijk geval advies bij mij in te winnen.